Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Juriidilised teenused

ÜHINEMINE

Äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Äriühingud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad uue äriühingu. Ühinevad ühingud loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Ühinevateks ühinguteks võivad olla sama või eri liiki Eesti äriregistrisse kantud äriühingud.

Protseduur:

  1. Üleantava vara nimekirja koostamine (koostab klient) ja asendussuhe välja selgitamine;
  2. Ühinemislepingu sõlmimine (koostame meie) – ooteaeg 2 nädalat osanikele ühinemislepingu tutvumiseks;
  3. Ühinemises osalevate ühingute otsuste vastuvõtmine (koostame meie) – ooteaeg üks kuu, alates ühinemisotsuste vastuvõtmisest;
  4. Taotlus Eesti väärtpaberite keskregistrisse (kui ühe või mitme äriühingute aktsiad või osad on EVK-s registreeritud);
    – Teavituse saamise järel sellest, et äriühingu avaldus ühinemise kohta on EVK-s registreeritud, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel alates ühinemisotsuste vastuvõtmisest:
  5. Avaldus äriregistrile. Viie tööpäeva möödumisel reeglina tehakse äriregistris kõik muudatused ära.
  6. Pärast ühinemise äriregistrisse kandmist tehakse nimekirjast oleva vara üleminekuks vajalikud toimingud (nt avaldused kinnisturegistrisse kinnisvara ümberregistreerimiseks, lepingute üleandmine vastavalt ülevõtmise lepingule jm vara).
  7. Ühinemisteade avaldamine Ametlikus Teadaandes kuueks kuuks.

JAGUNEMINE

Jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel. Jaotumisel jagunev ühing loetakse lõppenuks. Jagunemisel osalevateks ühinguteks võivad olla sama või eri liiki äriühingud.

Jagunemisprotseduur sarnaneb ühinemisprotseduuriga, arvestades jagunemise erinevusi.

Mõningatel juhtudel alternatiiviks äriühingu ühinemisele ja jagunemisele saab olla vara või õiguse üleandmine ühelt äriühingult teisele äriühingule lepingu alusel ja hilisem üleandjast äriühingu likvideerimine või vara üleandmine äriühingu likvideerimismenetluses vara jaotusplaani alusel.

ÜMBERKUJUNDAMINE

Äriühingu võib ümber kujundada teist liiki äriühinguks.

Protseduur:

– Ümberkujundamisotsuse vastuvõtmine.
1. Taotlus Eesti väärtpaberite keskregistrisse väärtpaberite kustutamiseks või registreerimiseks.
– Teavituse saamise järel sellest, et äriühingu avaldus ümberkujundamise kohta on EVK-s registreeritud, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel alates ümberkujundamisotsuse vastuvõtmisest:
2. Esitatakse avaldus äriregistrile. Viie tööpäeva möödumisel reeglina tehakse äriregistris kõik muudatused ära.
– Pärast ümberkujundamise äriregistrisse kandmist:
3. Avaldatakse ümberkujundamisteade Ametlikus Teadaandes kuueks kuuks.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: