Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise leping on Privaatsuspoliitika lahutamatu osa.

Õiguslik alus

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ja kohalduvate õigusaktidega, kaasa arvatud isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) (“GDPR”) ning Eesti siseriiklike kohalduvate andmekaitseseadustega (“Andmekaitseseadused”).

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja ulatus

Me kohustume tagama oma klientide, potentsiaalsete klientide, nende sidusettevõtjate ja nendega seotud üksikisikute info privaatsuse ja konfidentsiaalsuse ning pidama kinni allpool sätestatud poliitikast kooskõlas oma kutsealaste kohustuste ja kohalduvate Andmekaitseseadustega.

Käesolevas poliitikas tähendavad “Teie Isikuandmed” mis tahes infot, mis tuvastab teid või mida saaks mõistliku tõenäosusega kasutada teie tuvastamiseks ühena eespool mainitud isikutest (“Isikuandmed”), kaasa arvatud järgmistel eesmärkidel kasutatav info:

 1. a) Uudised, publikatsioonid ja üritused: Me kasutame teie antud infot, et saata teile uudiseid Larssen värskeimate arengute, meie pakutavate teenuste ja selliste eelseisvate ürituste (kaasa arvatud õppeseminaride) kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Me kasutame teie Isikuandmeid sel eesmärgil nii kaua, kuni teatate meile, et te ei soovi enam saada meilt nimetatud infot. Me võime kasutada teie nime, tiitlit, ametinimetust, meiliaadressi, meile antud telefoninumbreid, teie aadressi ja muud infot, mida saab kasutada teiega kontakteerumiseks nimetatud info edastamise eesmärgil.
 2. b) Küpsised:Me kasutame küpsiseid info saamiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Küpsised võimaldavad muuta meie veebisaidi kasutamise teile kiiremaks, lihtsamaks ja loogilisemaks. Küpsised ei sisalda tavaliselt selliseid andmeid, mis võimaldaks meil tuvastada teid individuaalselt kindla füüsilise isikuna. Me töötleme teie andmeid küpsiseid kasutades selle ajavahemiku jooksul, milleks olete andnud meile oma nõusoleku.
 3. c) Värbamine:Me kasutame oma veebisaiti ja muid meie veebisaidil loetletud kontakteerumiskanaleid info kogumiseks teie töö- või praktikakohale kandideerimise avalduse kohta. Me kasutame Isikuandmeid, mis sisalduvad mis tahes dokumendis, mille olete meile esitanud koos oma avaldusega. Avaldust töödeldakse, et teha kindlaks, kas see vastab firma vajadustele. Me säilitame värbamisprotsessis saadud andmeid nii kaua, nagu on vaja avalduse hindamiseks, ning kooskõlas kõikide asjakohaste seaduste ja regulatsioonidega. Lisaks sellele võime küsida teilt nõusolekut teie Isikuandmete säilitamiseks mõnda aega pärast teie avalduse hindamist.
 4. d) Kutseteenused:Me kogume infot, mille on andnud meie klient või mis on antud meie klientide nimel või infot, mille saame sõltumatult oma kutseteenuste osutamise raames. Isikuandmete selline kogumine on vajalik täitmaks kohustusi, mis meil on oma klientide ees, ning meie õigustatud huvides õigusfirmana oma klientide ja potentsiaalsete klientide juriidiliseks nõustamiseks. Me täidame oma kutsealaseid kohustusi ülimalt hoolikalt, et tagada muuhulgas oma klientide, potentsiaalsete klientide ja endiste klientide Isikuandmete konfidentsiaalsus ja terviklus.

Me võime kutseteenuste osutamisel täiendada teie poolt meile vahetult antud Isikuandmeid muudest allikatest saadud isikuandmetega.

Teie Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Me kuulume ülemaailmsesse firmade võrgustikku Crowe Global ning kasutame koos teiste kutseteenuste pakkujatega ühiselt teistes riikides paiknevaid kolmandaid isikuid, kes aitavad meil oma äri ajada. Selle tulemusel võidakse isikuandmed edastada väljapoole neist riikidest, kus me ise paikneme ja kus paiknevad meie kliendid.

Teadke seoses ELi õigusaktidega reguleeritavate isikuandmetega, et piiriülesed edastamised võivad hõlmata Euroopa Majanduspiirkonna (“EMP”) väliseid riike ja riike, millel pole isikuandmete spetsiifilist kaitset tagavaid seadusi. Me oleme rakendanud meetmeid kõikide isikuandmete piisava kaitse ja EMPst väljapoole edastamise seaduslikkuse tagamiseks. Kui me edastame isikuandmeid väljapoole EMPd riiki, mida Euroopa Komisjon pole määratlenud isikuandmete piisavat kaitset tagavana, siis teostatakse edastamine kokkuleppe alusel, mis käsitleb ELi nõudeid isikuandmete edastamiseks EMPst väljapoole, nagu Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsed lepingutingimused. Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsed lepingutingimused on saadaval siit.

Meie valduses olevaid isikuandmeid võidakse edastada:

 • Crowe teistele liikmesfirmadele,

Me võime jagada isikuandmeid Crowe teiste liikmesfirmadega, kui see on vajalik administratiivsel eesmärgil ja kutseteenuste osutamisel oma klientidele (näiteks selliseid teenuseid osutades, mis hõlmavad nõuandeid muudes piirkondades paiknevatelt Crowe liikmesfirmadelt).

 • kolmandatele isikutele, kes varustavad meid rakenduste/funktsionaalsusega või osutavad meile andmetöötluse või IT teenuseid,

Kolmandad isikud toetavad meid teenuste osutamisel ning aitavad meil oma sisemisi IT süsteeme hankida, käitada ja hallata. Sellisteks kolmandateks isikuteks on näiteks järgmiste teenuste pakkujad: infotehnoloogia, pilvepõhine tarkvara, identiteedihaldus, veebisaidi hostimine ja haldus, andmete analüüs, andmete varundamine, turbe- ja salvestusteenused. Selle pilvepõhise infrastruktuuri serverid paiknevad turvalistes andmekeskustes üle kogu maailma ning isikuandmeid võidakse säilitada ükskõik millises neist.

 • kolmandatele isikutele, kes abistavad meid kaupade tarnijate, teenuseosutajate või info allikatena,
 • audiitoritele, juristidele ja teistele professionaalsetele nõuandjatele ja konsultantidele,
 • õiguskaitseorganitele ning muudele valitsusasutustele ja reguleerivatele asutustele või muudele kolmandatele isikutele kooskõlas kohalduva seaduse või regulatsiooniga.

Me võime saada aeg-ajalt volitatud kolmandatelt isikutelt isikuandmete avaldamise taotlusi näiteks kontrollimaks, et me täidame kohalduvat seadusi ja regulatsiooni, arvatava kuriteo uurimiseks, õigushüvede tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Me täidame isikuandmete avaldamise taotluse üksnes eeldusel, et meil on lubatud seda teha kooskõlas kohalduva seaduse või regulatsiooniga.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Me võime käesolevat Poliitikat muuta, kui peame seda vajalikuks. Kui me muudame käesolevat Poliitikat mis tahes viisil, siis avaldame selle värskeima versiooni oma veebisaidil. Soovitame teil aeg-ajalt kontrollida, ega me pole käesolevat Poliitikat muutnud.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Vastutav töötleja on juriidilisest isikust Crowe liige (nagu see on asjakohane), kes on lepinguosaline teenuste osutamise või kasutamise eesmärgil või isik, kellega olete kontakteerunud.

Kui teil on mis tahes küsimusi käesoleva poliitika või selle kohta, kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

info@larssen.ee, Larssen CS OÜ & Larssen Capital OÜ, Narva mnt 13, 10151, Tallinn, Eesti

Üksikisikute õigused ja kuidas neid kasutada

Üksikisikutel on teatud õigused seoses nende isikuandmetega ning vastutavad töötlejad on kohustatud neid õigusi austama. Kui me otsustame, kuidas ja miks isikuandmeid töödelda, siis oleme vastutav töötleja ning anname seejõttu järgnevalt lisainfot üksikisikutel olevate õiguste ja nende kasutamise viisi kohta.

Isikuandmetega tutvumise õigus

Teil on õigus tutvuda meie kui vastutava töötleja valduses olevate isikuandmetega. Saatke selle õiguse kasutamiseks meile meil aadressile info@larssen.ee.

Isikuandmete muutmine

Tehke nii meile antud isikuandmete värskendamiseks: saatke meile meil aadressile info@larssen.ee või kui see on asjakohane, siis võtke meiega ühendust vastava asjakohase veebisaidi registreerumislehe kaudu või muutke isikuandmeid vastavates rakendustes, mille kasutajaks olete registreerunud.

Kui see on võimalik, siis teeme vajalikud parandused (kui see on asjakohane) teie poolt värskendatud info põhjal pärast seda, kui te teatate meile, et mis tahes meie töödeldud isikuandmed pole enam täpsed.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui me töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, siis on üksikisikutel õigus mis tahes ajal nõusolek tagasi võtta. Me ei töötle isikuandmeid tavaliselt nõusoleku alusel (kuna saame reeglina toetuda muule õiguslikule alusele). Saatke meile meil aadressile info@larssen.ee, et võtta tagasi nõusolek, mille olete meile andnud oma isikuandmete töötlemiseks. Kui te ei soovi enam saada meile Crowe turunduslistist, siis klõpsake meilt saadud vastavas meilis tellimuse tühistamise lingil.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele ja õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele meie poolt

Teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele ja õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele mõistlikul põhjusel seoses teie konkreetse olukorraga, kui töötlemine pole seadusega nõutav.

Sel juhul me lõpetame isikuandmete töötlemise või piirame isikuandmete töötlemist, kui ei suuda veenvalt demonstreerida, et oleme seaduslikel alusel või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks kohustatud isikuandmeid töötlema.

Andmesubjekti muud õigused

Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on anda infot selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame. Üksikisikutel võivad lisaks õigusele andmetega tutvuda, neid muuta või nende töötlemist piirata või töötlemise kohta vastuväiteid esitada olla ka muud õigused seoses meie valduses olevate isikuandmetega, nagu õigus andmete kustutamisele ja õigus andmete ülekantavusele.

Kaebused

Me loodame, et teil pole seda kunagi vaja teha, ent kui soovite siiski esitada kaebuse selle kohta, kuidas me isikuandmeid kasutame, siis saatke oma kaebuse üksikasjalik kirjeldus meiliaadressile info@larssen.ee. Me uurime seda ja vastame kõigile saadud kaebustele.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui arvate, et teie Isikuandmeid töödeldakse vääralt või kui arvate, et me oleme rikkunud teie kui andmesubjekti õigusi. Võtke kaebuse esitamiseks ühendust teie kui andmesubjekti õiguste väidetava rikkumise või teie andmete sobimatu töötlemise koha või oma elu- ja töökoha jurisdiktsiooni andmekaitseasutusega.

Siin on käesoleva Poliitika reguleerimisulatuse seisukohast asjakohaste andmekaitseasutuste nimekiri:

 

Veebileht

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib üksnes nende andmete suhtes, mida see veebisait kogub. Sellest saate teada järgmist:

 • Milliseid teie isikuga seostatavaid andmeid teilt veebisaidi kaudu kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kellega neid võidakse jagada.
 • Milliseid valikud teil seoses teie andmete kasutamisega on.
 • Millised turvamenetlused on kehtestatud kaitsmaks teie andmeid väärkasutuse eest.
 • Kuidas te saate parandada mis tahes ebatäpsusi oma andmetes.

Anonüümse juurdepääsu võimaldamine külastajatele

Te võite külastada meie veebisaidi kodulehekülge ja meie saiti sirvida ilma, et te oma isikuandmeid avaldaksite.

Andmete kogumine, kasutamine ja jagamine

Me oleme sellel veebisaidil kogutavate andmete ainuomanikud. Meil on juurdepääs ainult neile andmetele ja me kogume ainult neid andmeid, mis te olete meile vabatahtlikult e-posti teel või muult oma otsekontaktilt meile avaldanud. Me ei müü, rendi, laenuta, vaheta ega üüri neid mitte kellelegi.

Me kasutame teie andmeid teile vastamiseks seoses põhjusega, miks te meiega ühendust võtsite. Me ei jaga teie andmeid ühegi kolmanda osapoolega väljastpoolt meie organisatsiooni, välja arvatud sedavõrd, kui see on vajalik teie palve täitmiseks, s.o teie tellimuse väljasaatmiseks.

Juhul kui te ei ole meil palunud seda mitte teha, võime me võtta teiega edaspidi e-posti teel ühendust, et anda teile teada meie eripakkumistest, uutest toodetest või teenustest või muudatustest käesolevas privaatsuspoliitikas.
Selleks et parandada saidi üldist kasutatavust, kasutame me väikesi tekstifaile, mida nimetatakse „küpsisteks”, kuid neid ei kasutata konkreetsete meie saidi külastajate jälgimiseks. Küpsiste kasutamine on praegu standardne tegutsemisviis enamikul veebisaitidest, ent juhuks, kui küpsiste kasutamine teile ei meeldi, siis juhime teie tähelepanu sellele, et tänasel päeval võimaldab enamik veebilehitsejaid kasutajal küpsiste saamine keelata.

Meie poliitika kohaselt avaldame me andmeid kolmandatele osapooltele üksnes järgmistel asjaoludel:

Kui seadus seda nõuab, lähtuvalt kohtukutsest või läbiotsimisorderist või muu juriidilise menetluse käigus
Kui külastaja on seda sõnaselgelt palunud
Kui see on vajalik külastaja poolt palutud väljaannete või teatmematerjalide kohaletoimetamiseks
Kui see on vajalik kolmanda osapoole poolt korraldatavate konverentside või ürituste toetamiseks
Vastavalt meie poliitikale avaldame me andmeid kolmandatele osapooltele sel juhul, kui külastaja on esitanud oma taotluse (nt kui on esitatud tellimus mõnele väljaandele, siis me avaldame tellimuse esitanud osapoole andmed).

Turvalisus

Me rakendame teie andmete kaitsmiseks ettevaatusabinõusid. Kui te esitate veebisaidi kaudu tundlikke andmeid, on teie andmed kaitstud nii internetis kui internetiühenduseta andmebaasis.

Alati kui me kogume tundlikke andmeid (nagu näiteks krediitkaardi andmed), need andmed krüpteeritakse ja edastatakse meile turvalisel viisil. Te saate selles ise veenduda sel teel, et näete oma veebilehitseja all ääres suletud luku ikooni, või vaadates “https”-i veebilehe aadressi alguses.

Samal ajal kui tundlike andmete edastamiseks interneti teel me kasutame krüpteerimist, kaitseme me ka neid teie andmeid, mis ei ole internetis. Juurdepääs isiku tuvastamist võimaldavatele andmetele võimaldatakse üksnes neile töötajatele, kellel on neid andmeid tarvis konkreetse tööülesande täitmiseks (näiteks arvete koostajad ja klienditeenindus). Arvuteid/servereid, kuhu on salvestatud isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, hoitakse turvatud keskkonnas.

Kui teile tundub, et me oleme käesolevat privaatsuspoliitikat rikkunud, võtke meiega viivitamata ühendust e-posti teel aadressil info@larssen.ee