Likvideerimine ja tegevuse lõpetamine

Korporatiivsed teenused

LIKVIDEERIMINE

Kui jõutakse äratundmisele, et see või teine investeering ei teeni enam tulu ja mõistlikum oleks sellest loobuda, tõusetub küsimus ettevõtte tegevuse lõpetamisest. Selleks on seadusega ette nähtud ettevõtte likvideerimise protseduur, mille käigus ettevõte lõpetab oma tegevuse ning tõmbab oma otsad kokku.

Likvideerimismenetlus on pikk protsess, mis kestab vähemalt 7‒8 kuud ning koosneb järgmistest etappidest:

  1. Võetakse vastu osanike otsus osaühingu lõpetamise ja likvideerija määramise kohta. Vähemalt ühe likvideerija elukoht peab olema Eestis. Pärast selle otsuse vastuvõtmist võib teostada üksnes neid toiminguid, mis on vajalikud likvideerimismenetluse läbi viimiseks.
  2. Äriregistrile esitatakse avaldus lõpetamisotsuse ja likvideerijate kandmiseks äriregistrisse, millele on alla kirjutanud allkirjaõiguslik juhatuse liige ja likvideerija (likvideerijad).
  3. Likvideerimisteade avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saadetakse teada olevatele võlausaldajatele.
  4. Kolme kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist koostatakse likvideerimise algbilanss, seda selgitav aruanne ja majandusaasta aruanne, mis kinnitatakse pädeva organi otsusega, misjärel esitatakse need äriregistrile.
  5. Neli kuud pärast likvideerimisteate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning pärast seda, kui võlausaldajate nõuded on rahuldatud*, koostatakse likvideerimise lõppbilanss ja allesjäänud vara jaotusplaan, mis esitatakse tutvumiseks osanikele.
  6. Pärast likvideerimise lõpuleviimist, kuid mitte varem kui kuus kuud pärast likvideerimiskande tegemist äriregistris ja likvideerimisteate avaldamist ning kolm kuud pärast seda, kui likvideerimise lõppbilanss ja allesjäänud vara jaotusplaan on esitatud tutvumiseks osanikele, esitab likvideerija registrile notariaalselt kinnitatud avalduse ettevõtte kustutamiseks äriregistrist.

Alg- ja lõppbilansi koostamine ei kuulu likvideerimisteenuse hulka (reeglina teeb seda kliendi raamatupidaja).

* Juhul kui võlausaldajate nõuete summa ületab ettevõtte varade summa, esitab likvideerija nimetatud nõuete rahuldamiseks viivitamatult pankrotiavalduse koos selgitusega maksejõuetuse kohta ning võlausaldajate nimekirjaga.

Mõningatel juhtudel alternatiivideks äriühingu likvideerimisele saavad olla kas ühinemine (kui ühendatav või ühinevad ühingud loetakse lõppenuks likvideerimismenetluseta) või jagunemine (jaotumisel jaguneva ühingu puhul, mille korral jagunev ühing loetakse lõppenuks likvideerimismenetluseta).

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Jana Kolpakova

Juristi assistent (lapsehoolduspuhkus)