Finantsarvestus

Raamatupidamine

Iga-aastane finantsaruandlus

Ettevõtja peab iga aasta kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama äriregistrile majandusaasta aruande. Näiteks kui ettevõtja majandusaasta kestab 01.01‒31.12, on aruande esitamise tähtaeg 30.06. Samas ei pea majandusaasta ilmtingimata kalendriaastaga kokku langema.

Vastavalt Raamatupidamise seadusele võib iga ettevõte valida, kas koostada oma finantsaruanded kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standards) nõuetega või Eesti hea raamatupidamistavaga (st vastavalt Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditele).

Juhul kui Eesti ettevõttel on rohkem kui 50% suurune osalus teises ettevõttes, peab ta esitama konsolideeritud finantsaruande.

Likvideerimisega seotud aruandlus

Ettevõtte likvideerimismenetlus võib eeldada kuni kolme liiki aruandeid.

Likvideerimisaruanne on ettevõtte majandusaasta aruanne perioodi kohta alates likvideerimisprotsessi algusest kuni tema majandustegevuse lõpetamiseni.

Likvideerimise vahearuanne on aruanne, mis koostatakse pärast likvideerimisotsuse vastuvõtmist, kui likvideerimisprotsess ei ole veel lõpule viidud, kuid protsessi alguse kuupäevast on möödas rohkem kui 12 kuud.

Lõpparuanne on aruanne, mis koostatakse likvideerimismenetluse lõppedes.